5 Ιδιόκτητη Μονοκατοικία, Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, 2012